Giỏ hàng
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET
SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET

SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET

SKU: BLACKE
Thương hiệu: BLACK ROUGE
|
Loại sản phẩm: SON MÔI
59.1k quan tâm
9.4k đã bán
135,000₫ 150,000₫
MÀU
  • Thương hiệu: Black Rouge
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Quy cách: Cây

Số lượng

Chất lượng cho tất cả

Cam kết về chất lượng 100% sản phẩm chính hãng, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng
Miễn phí giao hàng Chỉ trong vòng 1-2 ngày nội thành & 2-4 ngày ngoại thành
Đổi hàng miễn phí Chính sách đổi hàng linh hoạt trong vòng 07 ngày (tính từ ngày nhận được hàng) nếu sản phẩm bị lỗi, vỡ, hỏng từ nhà sản xuất
Tri ân khách hàng Các chương trình khuyến mãi và quà tặng đặc biệt vô cùng hấp dẫn

THÔNG TIN SẢN PHẨM SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET

Black Rouge là một thương hiệu mỹ phẩm quá đổi quen thuộc đến từ đất nước Hàn Quốc, Black Rouge không nổi tiếng vì có các idol Hàn Quốc nổi đình đám làm gương mặt đại diện mà chinh phục thị trường nhờ vào chất lượng và sự sáng tạo trong từng sản phẩm. 

Ngoài dòng son Black Rouge Air Fit Velvet Tint nổi đình đám hiện nay, hãng còn sản xuất các sản phẩm làm đẹp khác như: phấn má, highlighter, nhũ mắt, cọ trang điểm,…

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet có 7 Version

  • Ver 1 mang sắc đỏ, nổi bật như mùa xuân. 
  • Ver 2 lại mang chút trầm ấm của mùa thu
  • Ver 3 lại có chút tinh nghịch và năng động của mùa hè oi ả. 
  • Ver 4 mang chút huyền bí của mùa lễ hội 
  • Ver 5 mang sự huyền ảo và quyến rũ đầy nữ tính của bóng đêm ảo ảnh. 
  • Ver 6 là câu chuyện của một khu vườn thơ mộng với hoa tươi đua nở với màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp. 
  • Ver 7 là phiên bản được xem là The King Of The Velvet Black Rouge.

Son kem lì Black Rouge với chất son vô cùng mềm mịn, lên màu chuẩn, lâu trôi. Mỗi tone màu sẽ mang đến cho bạn sự mới mẻ, tươi trẻ, quyến rủ, lạ mắt, ... thành phần dưỡng chất cho bạn đôi môi không bị khô, nứt nẻ, mà luôn mịn mang, tràn đầy sức sống

SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET VERSION 1

Black Rouge Ver 1 với màu son có tông chủ đạo là màu đỏ, hình trụ dài vuông vắn, nắp màu đỏ

Chất son kem vô cùng mềm, mịn, mướt, bền màu lâu, không gây cảm giác nứt nẻ khô môi. Thiết kế sản phẩm vô cùng tinh tế và bắt mắt. Đầu cọ được thiết kế tối ưu phù hợp giúp lấy ra một lượng son vừa đủ tán đều trên môi của bạn.

Bảng màu:

A01 Strawberry red - Đỏ dâu 

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a01

A02 Dry Rose - Đỏ hồng khô 

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a02

A03 soft red - Đỏ cam

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a03

A04 Rasberry Syrup - Đỏ trầm 

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a04

A05 Marmalade - Đỏ cam ấm 

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a05

A06 brick red - Đỏ gạch 

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a06

A07 pure crimson - Đỏ hồng đào

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a07

SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET VERSION 2

Black Rouge Ver 2 được thiết kế có phần nắp son và vỏ hộp đều được thay từ tone màu đỏ sang màu tím xinh xắn, dịu dàng. Thiết kế đầu cọ độc đáo, vô cùng tối ưu. Với khoảng không ở giữa đầu cọ để kiểm soát được lượng son lấy ra. 

Bảng màu:

A08 Warm Shaddock – Cam Đỏ

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a08

A09 Sweet Cinnamon – Cam Nâu Pha Sữa

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a09

A10 Màu Red Berry – Đỏ Hồng Nâu

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a10

A11 Tanned Camellia – Đỏ Nâu

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a11

A12 Dashed Brown – Nâu Đỏ

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a12

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Version 3 

Black Rouge Ver 3 được lấy cảm hứng từ trái cây khô nhiệt đới. Màu son vừa mới mẻ, vừa độc lạ, trải đều từ các tone trẻ trung, vui tươi đến những gam màu trầm đậm sắc sảo,

Nếu như thiết kế của Air Fit Velvet Tint Version 1 là tone đỏ quyến rũ, Version 2 là tone tím thủy chung thì ở Black Rouge Ver 3, hãng chọn cho mình sắc vàng cam tươi trẻ, năng động

Bảng màu:

A13 Juicy Apricot – Đỏ Cam

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a13

A14 Peach Red – Đỏ Đào

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a14

A15 Sunny Jujubae – Đỏ Nâu Đất

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a15

A16 Dried Cherry – Hồng Tím Đất

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a16

A17 Bolivian Pomegranate – Đỏ Lạnh

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a17

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Version 4

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 4 lấy từ nguồn cảm hứng từ sắc màu hoa hồng với sự pha trộn độc đáo với các tầng màu của cánh hoa hồng tạo ra màu son thời thượng và độc đáo hơn.

Hộp giấy bên ngoài đã toát lên vẻ đầy quyến rũ, gợi cảm với phần viền màu đỏ trên nền viền trắng, vô cùng lấp lánh, dễ thương. Điều này khiến cho nhiều chị em không thể bỏ lỡ cơ hội để sở hữu trong bộ siêu tập của mình. Phần thân son được thiết kết vuông góc, làm bằng nhựa nhám mài lì. Nắp son được sử dụng màu bạc chì tạo lên Son kem ver 4 đầy huyền bí mờ ảo và sanh chảnh

Son Black Rouge Ver 4 giàu chất dinh dưỡng với kết cấu Velvet nhẹ, bám dính trên đôi môi suốt cả ngày làm việc. Độ lên màu chuẩn, rõ chỉ cần một lần chạm nhẹ.

Bảng màu:

A18 Coy Rose – Hồng đất

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a18

A19 Tough Rose – Đỏ Hồng Đất

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a19

A20 Girl Crush Rose – Đỏ Tím Cherry

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a20

A21 Prickly Rose – Đỏ Nâu

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a21

A22 Vampire Rose – Đỏ Nâu Ánh Tím

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a22

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Version 5

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 5 có vỏ màu xanh được họa tiết những ngôi sao nhỏ bé trà khắp vỏ như bầu trời lấp lánh trong đêm.

Chất son thơm mùi hương của xoài đào ngọt ngào quen thuộc.

Bảng màu:

A23 Vintage Sunset: Cam nude pha nâu cổ điển 

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a23

A24 Campfire Night: Cam đỏ rực rỡ

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a24

A25 Pink Pillow: Đỏ sậm ánh hồng mềm mại

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a25

 A26 Winter Moon: Nâu trầm pha cam mới lạ

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a26

 A27 Wanderlust: Đỏ nhung tông lạnh tôn da

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a27

SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET VERSION 6

Được lấy ý tưởng từ một vườn hoa đa sắc màu dành riêng cho các cô nàng dịu dàng, nữ tình và đầy thơ mộng, đưa bạn đắm chìm trong những cánh hoa mềm mại trên môi và làm tan đi các nong của thời tiết oi ả này.

Thành phần giàu các dưỡng chất hơn các phiên bản trước. Chất son của phiên bản thứ 6  siêu  Mềm – siêu Mượt – siêu Mịn. Khi thoa son lên môi hoàn toàn không gây cảm giác khó chịu và hơi khô nữa mà cực kì mềm mại và giúp môi đủ độ ẩm để tạo nên 1 bờ môi cực kì quyến rũ, không hề gây lộ vân môi tí nào cả.

Bảng màu:

A28 Mango Tulip Garden: Màu hỗn hợp đỏ cam ấm ẩn tint vàng với độ tươi nổi bật

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a28

A29 Pink Hibiscus Garden: Sắc đỏ hồng lạnh, màu nhìn siêu sang, bí ẩn và quyền lực. Son đánh ưng ửng thì ngọt ngào, đánh đậm rõ thì trông rất nổi bật và cuốn hút.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a29

A30 Red Camellia Garden: Tông đỏ hoa trà đây kiêu hãnh, đỏ hồng đậm hơn A29, tô cả môi sẽ đẹp hơn tô lòng môi.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a30

A31 Dry Daisy Garden: Sắc đỏ nâu trầm với ánh cam vàng nhẹ

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a31

A32 Warm Dahlia Garden: Sắc nâu đất ấm của hoa thược dược

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a32

 

SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET VERSION 7

Với chiếc áo mới "blink blink" lấp lánh với phần nắp son phủ đầy kim tuyến ánh vàng cực kì nổi bật

Thân son môi được trang trí chữ B (Black Rouge) ánh kim đội vương miện đầy chanh sả mang đúng khí chất nữ vương của em này.

Thành phần  chứa vitamin E, C, bơ shea, tinh dầu hạnh nhân, tinh dầu tầm xuân, chiết xuất đào, lựu và phức hợp collagenCeramide NPE giàu dưỡng ẩm, cung cấp độ ẩm hoàn hảo cho môi, giúp môi luôn mềm mại.

Có mùi hương Black Cherry dịu nhẹ và ngọt ngào không quá gắt mà chỉ thoáng qua một cách tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Bảng màu:

A33 Sunset Crown: Màu Đỏ Cam tươi sáng, trẻ trung.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a33

A34 Sensual Queen Of Burnt: Màu Cam Gạch quyến rũ được coi là sắc màu của Nữ Hoàng.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a34

A35 Sunny Side Up: Màu Đỏ Dâu ngọt ngào và ấm áp cực kì nổi bật.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a35

 

A36 Dust Pumpkin: Màu Cam Pha Nâu thời thượng và rất trendy.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a36

A37 Unrivaled Chili King: Màu Đỏ Nâu Đất lạ trầm ấm và lạ mắt, là màu son all-kill trong bảng màu.

son-kem-li-black-rouge-air-fit-velvet-a37

A38:  Black Rouge A38 – Cam bí ngô giúp nàng trẻ trung diệu kỳ hack tuổi

A39 Fuchsia Psyche – Màu Hồng Cam

A40 Crush Lush: Cam đào

A41 Take me: Màu cam đất trầm ấm, nịnh da 

A42 BlackTea Soul - Màu trà sữa ánh đỏ

A43 Đỏ cam chili

A44 Roasting Brown Màu Đỏ Đất

A45 Bring it Brick - Màu đỏ gạch

A50 Soldout Chili - Sắc Đỏ Chili

A51 - Rad Brick: Màu gạch cổ điển với tông đỏ lạnh và nâu ấm
 

MUA SẢN PHẨM SON KEM LÌ BLACK ROUGE AIR FIT VELVET Ở ĐÂU?

DN Cosmetics là đại lý phân phối chính hãng sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Air Fit VelVet, đã được người dùng mỹ phẩm tin tưởng và lựa chọn nhiều năm qua trên thị trường. 

Mua hàng tại DN Cosmetics bạn có thể yên tâm về chất lượng, giá cả, chính sách ưu đãi cực tốt. Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm được phân phối tại DN Cosmetics là sản phẩm chính hãng!

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫