The ORDINARY Niacinamide 10% + Zinc 1% Serum hàng FAKE siêu TINH VI – 15 Điểm PHÂN BIỆT hàng FAKE👉 LINK MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝟏% 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦
▹▹
▹▹

Các sản phẩm khác của The Ordinary mà Trinh tin dùng
🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐝𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟐% + 𝐁𝟓
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐃𝐚 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟏𝟎% + 𝐇𝐀 (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐋𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟓% – 𝟏𝟎% + 𝐇𝐀 𝟐%
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐃𝐚 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐆𝐥𝐲𝐜𝐨𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟕% 𝐓𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝟐𝟒𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐀𝐇𝐀 𝟑𝟎% + 𝐁𝐇𝐀 𝟐% 𝐏𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐍𝐚̣ 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐒𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐜𝐲𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟐% 𝐌𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐧𝐨𝐥 𝐢𝐧 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧𝐞 𝟎.𝟐% – 𝟎.𝟓% – 𝟏%
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐌𝐨̛̀ 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐂𝐚𝐟𝐟𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟓% + 𝐄𝐆𝐂𝐆
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐋𝐚̃𝐨 𝐇𝐨́𝐚 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐀̂̉𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬 + 𝐇𝐀
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐀𝐳𝐞𝐥𝐚𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟎% (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐% + 𝐇𝐀
▹▹
▹▹

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐀𝐬𝐜𝐨𝐫𝐛𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟖% + 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐%
▹▹
▹▹

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐨̛̀ 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐌𝐮̣𝐧 𝐀𝐬𝐜𝐨𝐫𝐛𝐲𝐥 𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟐% (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑% + 𝐇𝐀 𝐒𝐩𝐡𝐞𝐫𝐞𝐬 𝟐% (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟑𝟎% 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐂𝐚́𝐜 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜
▹▹
▹▹

▹▹Lưu ý: trước khi đi soi từng điểm thì mọi người cần lưu ý là bao bì của hãng The Ordinary được thay đổi liên tục (có thể để đối phó với nạn hàng FAKE), nên các chi tiết về thông tin  in ngoài hộp hoặc nhãn chai có thể khác tùy vào từng thời điểm. Ở đây Meow chì so sánh phiên bản FAKE và AUTH mà Meow mua được ở thời điểm tháng 06/2020. Nên mọi người nên tập trung vào những điểm ít có khả năng thay đổi hơn như màu sắc chai hay chất liệu, mùi hương nha…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Địa chỉ mua mỹ phẩm uy tín:
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝Meow có tạo ra một Cộng Đồng trên Facebook để anh chị em mình có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phân biệt mỹ phẩm thật giả cũng như các kinh nghiệm dưỡng da làm đẹp khác. Tất cả vì mục tiêu chọn lựa đúng mỹ phẩm chất lượng, chuẩn nguồn gốc xuất xứ nhưng giá cả hợp lý để cùng nhau đẹp hơn mỗi ngày.

🌟Link tham gia nhóm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 Các Video không thể bỏ qua trên kênh Trinh Meow

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –

📩 CONTACT ME

▹▹▹Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Blog: www.trinhmeow.com

Bài viết được tổng hợp bởi DN cosmetics | Xem thêm video làm đẹp, chia sẻ, review về mỹ phẩm tại đây: https://dncosmetics.vn/video-lam-dep

Với đam mê và trải nghiệm về làm đẹp và mỹ phẩm, tôi là Hoàng Nữ Cẩm Nhi, tác giả tại Dn Cosmetics, luôn sẵn sàng chia sẻ cho bạn những bí quyết làm đẹp tốt nhất, đưa ra những đánh giá chân thật nhất. Mong muốn của tôi là giúp mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với sắc đẹp của mình.

Nhận xét về sản phẩm

42 Comement tại “The ORDINARY Niacinamide 10% + Zinc 1% Serum hàng FAKE siêu TINH VI – 15 Điểm PHÂN BIỆT hàng FAKE”

 1. Mua ở đâu để đc hàng thật vậy chị. Để ko phải dính fake

 2. Mua nội địa hàn quốc đi cho ko bị fake nha chị

 3. e mua của 1 bạn bản hàn nó khác quá trời 😭😭

 4. Chào chị Trinh nhờ video này của chị. Em biết chai em mua là hàng thật. Em cảm ơn chị nhiều

 5. Chị cho địa chỉ mua hàng thật đi ạ.

 6. Chị ơi nếu không có phần pass cod có sao không ạ

 7. Có chữ hàn có phải hàng thật ko ạh

 8. C ơi c làm của toner kielh’s đi ạ

 9. Chị ơi so sánh the ordinary ' granactive retinoid 2% emulsion ' đi chị ơi

 10. Mình xem về texture thì cảm nhận 2 chai auth hết

 11. Vừa mua hôm nay. Thấy review OK nà

 12. Chị có thể làm 1 cái video phân biệt nước tẩy trang garnier màu hồng được không ạ ? Tại em thấy nó fake nhiều quá ấy ạ 😥

 13. e test đúng hết chỉ trừ dòng chữ xanh ở hộp và chai là màu đen 🙁 vậy là aut hay fake ạ

 14. Ơn zời. Minh mua chuan hang aut roi. Vid này quá hữu ích luon ạ❤️

 15. Cảm.ơn chị nhà..nhờ chị mà e phát hiện ra 1 shop bán.hàng fake nek

 16. Chị ơi nếu như mọi chữ đều giống chỉ có mực in là đậm hơn thì liệu có phải giả không ạ ? Em cũng để ý là khi thử ra cổ tay thì chai em nghi ngờ khi xoa có hiện tượng lên bọt, liệu đây có phải cũng là 1 dấu hiệu fake không ạ ? Em cảm ơn

 17. Cho e hỏi . Hàng thật dưới đít chai có in gì k à?

 18. Mn cho mình hỏi mua ở Cerave oke kh v mn

 19. Cho em hỏi chai e mua sao lại bị có mùi cồn nhỉ

 20. cái này dùng sau khi dùng bha 2% của paula choice được ko chị, hay sau khi dùng bha chờ 1 khoảng thời gian sau

 21. 1:47 Đồng ý!!! Mới biết tới chị mà em đã ủng hộ chị 1 sub rồi :>

 22. E thấy hàng thật lúc ms mua về có mùi rượu

 23. Cái này thì mik xem hsd ở đâu chị.

 24. C kiểm tra 2 vòi bên trong xem có khác nhau ko ạ . Em có kiểm tra thấy vòng xoắn tròn của vòi bên trong có sự khác nhau ạ

 25. Mua phải hàng fake rồi huhu

 26. ❤️❤️❤️❤️

 27. Chị mua serum này ở đâu uy tính vậy chỉ e vs ạ

 28. C làm phân biệt hàng fake của nước tẩy trang laroche- posay đi ạ ❤️

 29. C ơi ở hàn thì mua ở hãng nào ạ

 30. 14 tuổi sài được em này chưa ạ?

 31. cho e xin link mua hàng auth ạ

 32. Mọi người cho mình hỏi Nici… c10%-zin1%, nó có mùi hơi nòng nòng pải ko ạ 😥,
  Sao trên video chị lại bảo ko mùi @

 33. Chị ơi chai của em có chữ Hàn là sao ạ, màu nó cũng đục đục y hệt hàng auth

 34. E mới mua một chai mà nó giống hàng auth c review nhưng đến đoạn dung dịch đầy gần đến nắp chai thì của em lại bị vơi như hàng fake nên làm e hoang mang quá ạ

 35. Chị ơi cho em hỏi ở nắp đựng của chai có màng core không ạ

 36. Chị ơi chị mua ordinary chính hãng ở đâu vậy ạ

 37. Hên quá của e là hàng auth haha

 38. coi xong và e đã biết e mua trúng đồ fake 😢

 39. Skinceuticals auth và fake di c ạ

 40. thực ra em xài zinc nhiều em để ý thì ko phải ẻm ko có mùi mà khi tán ra nó có cái mùi rất hăng và ngai ngái khó chịu ấy chị

 41. Dạ em muốn hỏi chị là em nhận hàng về thì em so sánh đó là fake nhưng mà shop đó nói là đó là phiên bản cũ nên em đang hoang mang sản phẩm này thì phiên bản cũ là thế nào ạ

 42. Nàng ơi! Nàng có thể cho biết nàng mua ở đâu không ạ

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *