The ORDINARY Niacinamide 10% + Zinc 1% Serum hàng FAKE siêu TINH VI – 15 Điểm PHÂN BIỆT hàng FAKE👉 LINK MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝟏% 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦
▹▹
▹▹

Các sản phẩm khác của The Ordinary mà Trinh tin dùng
🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐝𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟐% + 𝐁𝟓
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐃𝐚 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟏𝟎% + 𝐇𝐀 (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐋𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟓% – 𝟏𝟎% + 𝐇𝐀 𝟐%
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐃𝐚 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐆𝐥𝐲𝐜𝐨𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟕% 𝐓𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝟐𝟒𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐀𝐇𝐀 𝟑𝟎% + 𝐁𝐇𝐀 𝟐% 𝐏𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐍𝐚̣ 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐒𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐜𝐲𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟐% 𝐌𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐧𝐨𝐥 𝐢𝐧 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧𝐞 𝟎.𝟐% – 𝟎.𝟓% – 𝟏%
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐌𝐨̛̀ 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐂𝐚𝐟𝐟𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟓% + 𝐄𝐆𝐂𝐆
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐋𝐚̃𝐨 𝐇𝐨́𝐚 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐀̂̉𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬 + 𝐇𝐀
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐀𝐳𝐞𝐥𝐚𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟎% (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐% + 𝐇𝐀
▹▹
▹▹

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐀𝐬𝐜𝐨𝐫𝐛𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟖% + 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐%
▹▹
▹▹

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐨̛̀ 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐌𝐮̣𝐧 𝐀𝐬𝐜𝐨𝐫𝐛𝐲𝐥 𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟐% (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑% + 𝐇𝐀 𝐒𝐩𝐡𝐞𝐫𝐞𝐬 𝟐% (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟑𝟎% 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 (𝟑𝟎𝐦𝐥)
▹▹
▹▹

🌟𝐂𝐚́𝐜 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐊𝐡𝐚́𝐜
▹▹
▹▹

▹▹Lưu ý: trước khi đi soi từng điểm thì mọi người cần lưu ý là bao bì của hãng The Ordinary được thay đổi liên tục (có thể để đối phó với nạn hàng FAKE), nên các chi tiết về thông tin  in ngoài hộp hoặc nhãn chai có thể khác tùy vào từng thời điểm. Ở đây Meow chì so sánh phiên bản FAKE và AUTH mà Meow mua được ở thời điểm tháng 06/2020. Nên mọi người nên tập trung vào những điểm ít có khả năng thay đổi hơn như màu sắc chai hay chất liệu, mùi hương nha…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Địa chỉ mua mỹ phẩm uy tín:
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝Meow có tạo ra một Cộng Đồng trên Facebook để anh chị em mình có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phân biệt mỹ phẩm thật giả cũng như các kinh nghiệm dưỡng da làm đẹp khác. Tất cả vì mục tiêu chọn lựa đúng mỹ phẩm chất lượng, chuẩn nguồn gốc xuất xứ nhưng giá cả hợp lý để cùng nhau đẹp hơn mỗi ngày.

🌟Link tham gia nhóm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 Các Video không thể bỏ qua trên kênh Trinh Meow

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –

📩 CONTACT ME

▹▹▹Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Blog: www.trinhmeow.com

Bài viết được tổng hợp bởi DN cosmetics | Xem thêm video làm đẹp, chia sẻ, review về mỹ phẩm tại đây: https://dncosmetics.vn/video-lam-dep

Với đam mê và trải nghiệm về làm đẹp và mỹ phẩm, tôi là Hoàng Nữ Cẩm Nhi, tác giả tại Dn Cosmetics, luôn sẵn sàng chia sẻ cho bạn những bí quyết làm đẹp tốt nhất, đưa ra những đánh giá chân thật nhất. Mong muốn của tôi là giúp mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với sắc đẹp của mình.

Nhận xét về sản phẩm

42 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ggg Hg

Mua ở đâu để đc hàng thật vậy chị. Để ko phải dính fake

Lê Đăng

Mua nội địa hàn quốc đi cho ko bị fake nha chị

Hoàng Diệp

e mua của 1 bạn bản hàn nó khác quá trời 😭😭

Esther Vũ

Chào chị Trinh nhờ video này của chị. Em biết chai em mua là hàng thật. Em cảm ơn chị nhiều

Phạm Thị Khuyên

Chị cho địa chỉ mua hàng thật đi ạ.

Nguyet Bui

Chị ơi nếu không có phần pass cod có sao không ạ

yến yến

Có chữ hàn có phải hàng thật ko ạh

Ngọc Ánh

C ơi c làm của toner kielh’s đi ạ

Trâm Trần

Chị ơi so sánh the ordinary ' granactive retinoid 2% emulsion ' đi chị ơi

tuyetngan hong

Mình xem về texture thì cảm nhận 2 chai auth hết

tuyết rơi mùa hè

Vừa mua hôm nay. Thấy review OK nà

Cam Nguyen

Chị có thể làm 1 cái video phân biệt nước tẩy trang garnier màu hồng được không ạ ? Tại em thấy nó fake nhiều quá ấy ạ 😥

Trang Lý

e test đúng hết chỉ trừ dòng chữ xanh ở hộp và chai là màu đen 🙁 vậy là aut hay fake ạ

Huyền Mỹ

Ơn zời. Minh mua chuan hang aut roi. Vid này quá hữu ích luon ạ❤️

HUE LE

Cảm.ơn chị nhà..nhờ chị mà e phát hiện ra 1 shop bán.hàng fake nek

Dinh Ros

Chị ơi nếu như mọi chữ đều giống chỉ có mực in là đậm hơn thì liệu có phải giả không ạ ? Em cũng để ý là khi thử ra cổ tay thì chai em nghi ngờ khi xoa có hiện tượng lên bọt, liệu đây có phải cũng là 1 dấu hiệu fake không ạ ? Em cảm ơn

Loan Nguyễn

Cho e hỏi . Hàng thật dưới đít chai có in gì k à?

Clarath

Mn cho mình hỏi mua ở Cerave oke kh v mn

Trang Nguyên

Cho em hỏi chai e mua sao lại bị có mùi cồn nhỉ

Ngọc Xuân

cái này dùng sau khi dùng bha 2% của paula choice được ko chị, hay sau khi dùng bha chờ 1 khoảng thời gian sau

Yuue Rin

1:47 Đồng ý!!! Mới biết tới chị mà em đã ủng hộ chị 1 sub rồi :>

Chi Duong

E thấy hàng thật lúc ms mua về có mùi rượu

Nhu y

Cái này thì mik xem hsd ở đâu chị.

Anh Trương

C kiểm tra 2 vòi bên trong xem có khác nhau ko ạ . Em có kiểm tra thấy vòng xoắn tròn của vòi bên trong có sự khác nhau ạ

say La lalla

Mua phải hàng fake rồi huhu

Phương Mai

❤️❤️❤️❤️

Hoa Pham

Chị mua serum này ở đâu uy tính vậy chỉ e vs ạ

Thuỳ linh Thuy

C làm phân biệt hàng fake của nước tẩy trang laroche- posay đi ạ ❤️

Huyentrang Nguyen

C ơi ở hàn thì mua ở hãng nào ạ

Ri cute

14 tuổi sài được em này chưa ạ?

Oanh Nguyen

cho e xin link mua hàng auth ạ

Dông Lê

Mọi người cho mình hỏi Nici… c10%-zin1%, nó có mùi hơi nòng nòng pải ko ạ 😥,
Sao trên video chị lại bảo ko mùi @

Lùm TV

Chị ơi chai của em có chữ Hàn là sao ạ, màu nó cũng đục đục y hệt hàng auth

Nguyễn Ngọc Quỳnh

E mới mua một chai mà nó giống hàng auth c review nhưng đến đoạn dung dịch đầy gần đến nắp chai thì của em lại bị vơi như hàng fake nên làm e hoang mang quá ạ

Tao Tao

Chị ơi cho em hỏi ở nắp đựng của chai có màng core không ạ

Hoa Đoàn

Chị ơi chị mua ordinary chính hãng ở đâu vậy ạ

Hoàng Anh Nguyễn

Hên quá của e là hàng auth haha

Trúc Quỳnh

coi xong và e đã biết e mua trúng đồ fake 😢

Tấn An Dương

Skinceuticals auth và fake di c ạ

Việt Anh Hà Lê

thực ra em xài zinc nhiều em để ý thì ko phải ẻm ko có mùi mà khi tán ra nó có cái mùi rất hăng và ngai ngái khó chịu ấy chị

Huyem Nguyen

Dạ em muốn hỏi chị là em nhận hàng về thì em so sánh đó là fake nhưng mà shop đó nói là đó là phiên bản cũ nên em đang hoang mang sản phẩm này thì phiên bản cũ là thế nào ạ

Ngoc Thuy Trang Vo

Nàng ơi! Nàng có thể cho biết nàng mua ở đâu không ạ