Sự Thật về dòng SERUM dưới 140k – REVIEW CHÂN THẬT TẤT CẢ SẢN PHẨM của BALANCE👉 👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

“🌟𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐃𝐚, 𝐌𝐨̛̀ 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹Shopee:
▹▹Web: ”

“🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐀̂̉𝐦 𝐃𝐚 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹
▹▹

“🌟 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̛, 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐃𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̂𝐲 𝐌𝐚́𝐮 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧’𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐋𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹
▹▹

“🌟 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐇𝐨́𝐚, 𝐓𝐚́𝐢 𝐓𝐚̣𝐨 𝐃𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐣𝐮𝐯𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹
▹▹

“🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐨̣𝐜 𝐫𝐚̆́𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐒𝐧𝐚𝐤𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐖𝐫𝐢𝐧𝐤𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐳𝐞 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹
▹▹

“🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐊𝐞𝐦 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐨̣𝐜 𝐫𝐚̆́𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐒𝐧𝐚𝐤𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐄𝐲𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟏𝟓𝐦𝐥
▹▹
▹▹

“🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐊𝐞𝐦 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̂𝐲 𝐌𝐚́𝐮 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧’𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐄𝐲𝐞 𝐋𝐢𝐟𝐭 𝐁𝐚𝐥𝐦 𝟏𝟓𝐦𝐥
▹▹
▹▹

“🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐚́𝐢 𝐓𝐚̣𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐣𝐮𝐯𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐲𝐞 𝟏𝟓𝐦𝐥
▹▹
▹▹

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹ Mỹ phẩm chính hãng:
▹▹ Mua tại Website:
▹▹ Mua tại Lazada:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 “𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐃𝐀” cùng chúng mình nha!
▹▹
“Nghiện dưỡng da KHÔNG SAI, Ai KHÔNG NGHIỆN mới SAI” đó ahihi
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 𝐂𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐞𝐨𝐰

🌟SỰ THẬT về 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐘 | Review 13 Sản Phẩm HOT NHẤT 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐘
▹▹

🌟3 BƯỚC TRỊ DỨT THÂM MỤN – TOP 5 SERUM HÀN QUỐC TRỊ MỤN & THÂM GIÁ BÌNH DÂN
▹▹

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹

🌟DA DẦU & Quan Niệm SAI VỀ KEM DƯỠNG ẨM – TOP 8 Kem Dưỡng SÁNG DA TRỊ MỤN Cho MỌI LOẠI DA Mùa Hè
▹▹

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💋 MEOW DÙNG SON GÌ TRONG VIDEO NÀY

🌟Son
╰ Merzy Aurora Dewy Tint 5.5g #01
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
👜 MEOW THƯỜNG MUA MỸ PHẨM Ở ĐÂU

🌟 Tại Việt Nam
╰ Shopee Vietnam
▹▹

╰ Lazada Vietnam
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🎥 MEOW QUAY BẰNG MÁY GÌ
╰ Fujifim XT4
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📱MEOW DÙNG ĐIỆN THOẠI GÌ
Iphone 11 Pro Max 256GB
▹▹ Mua tại Shopee:
▹▹ Mua tại Lazada:

⌚MEOW DÙNG ĐỒNG HỒ GÌ
Apple Watch Series 5
▹▹ Mua tại Shopee:
▹▹ Mua tại Lazada:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –

📩 CONTACT ME

▹▹▹Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Blog: www.trinhmeow.com

Bài viết được tổng hợp bởi DN cosmetics | Xem thêm video làm đẹp, chia sẻ, review về mỹ phẩm tại đây: https://dncosmetics.vn/video-lam-dep

Với đam mê và trải nghiệm về làm đẹp và mỹ phẩm, tôi là Hoàng Nữ Cẩm Nhi, tác giả tại Dn Cosmetics, luôn sẵn sàng chia sẻ cho bạn những bí quyết làm đẹp tốt nhất, đưa ra những đánh giá chân thật nhất. Mong muốn của tôi là giúp mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với sắc đẹp của mình.

Nhận xét về sản phẩm

31 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Meow

👉 👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

"🌟𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐃𝐚, 𝐌𝐨̛̀ 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹Shopee: http://bit.ly/BalanceSerum_VitaminC
▹▹Web: http://bit.ly/mbs_BalanceSerum_VitaminC "

"🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐀̂̉𝐦 𝐃𝐚 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_HA
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_HA"

"🌟 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̛, 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐃𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̂𝐲 𝐌𝐚́𝐮 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧'𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐋𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_Dragons_Blood_...
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_Dragons_Bl…"

"🌟 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐇𝐨́𝐚, 𝐓𝐚́𝐢 𝐓𝐚̣𝐨 𝐃𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐣𝐮𝐯𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_Gold_Collagen_...
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_Gold_Colla...
"
"🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐨̣𝐜 𝐫𝐚̆́𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐒𝐧𝐚𝐤𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐖𝐫𝐢𝐧𝐤𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐳𝐞 𝟑𝟎𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_Snake_Venom_Serum
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_Snake_Veno...
"
"🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐊𝐞𝐦 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐨̣𝐜 𝐫𝐚̆́𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐒𝐧𝐚𝐤𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐄𝐲𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟏𝟓𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_SnakeVenom_Eye...
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_Snake_Veno...
"
"🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐊𝐞𝐦 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̂𝐲 𝐌𝐚́𝐮 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧'𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐄𝐲𝐞 𝐋𝐢𝐟𝐭 𝐁𝐚𝐥𝐦 𝟏𝟓𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_Dragons_Blood_...
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_Dragons_Bl...
"
"🌟 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 – 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐓𝐚́𝐢 𝐓𝐚̣𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐣𝐮𝐯𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐲𝐞 𝟏𝟓𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/Balance_Gold_Collagen_Eye
▹▹ https://bit.ly/mbs_Balance_Gold_Colla...
"
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹ Mỹ phẩm chính hãng: https://bit.ly/petitemeowbeauty_shopee
▹▹ Mua tại Website: https://meowbeautyshop.com
▹▹ Mua tại Lazada: http://bit.ly/lazada_meow-beautyshop

Lan Hương Bùi Ngọc

14 tuổi mình bắt đầu dùng vitamin C đc ko ạ

hcpvper de

Chi oi cho em hoi em moi lop 8 co dung duoc khong a

Hieu Le

Chị ơi da e mụn nhẹ (ẩn, đầu đen, liti) thì có sử dụng đc vitamin C hong ạ ?

Thư Nguyễn

vtmC dùng kèm HA dòng khác đc k chị

Thị mỹ Linh Cao

Chị muốn mua chai se rum balance màu tím làm sao mua được chị

Vy Nguyễn Ngọc Tường

Chị cho em hỏi ng mới tập skincare thì nên dùng loại nào trog 2 loại này vậy ạ, balance vitC và balance h.a

Bích Châu

Balance vitanim C dùng chung với the ordinary niacinamide 10%+ Zinc 1% được kh ạ 😍

Hoài Thương

Nia và vitc thì dùng bước nào trước ạ

Hằng Nguyễn

C ơi c review về dòng kem Vento của Thụy sĩ đi ạ

Vũ Phụng

Em đang luôn lúc apply lên da thây ẩm mịn lắm . Thơm nhẹ còn trắng phải dùng hêt mới bit được

Dương Thanh Mơ

Da em còn mụn ẩn đầu đen với mụn đỏ dùng vitamin C duoc k ạ

Nguyễn Tâm

Chị ơi chị review thử kem body tràm trà đi chị ❤❤

Chiếc khăn Douyin

Chị ơi review kem dưỡng body LOUV CELL CRYSTAL

Tran Nguyen

Chị ơi c, riwiu sản phẩm MQ SKin đi c

Im Hoàn

Em 15t ý chị, nhưng da em bị thâm mụn nhiều dùng The Ordinary niacinamide 10 + zinc 1 có đỡ không ạ hay VT C của Balance tốt hơn ạ

Tân Phan

Sd sr cua 1004 kêt hop voi sr vitamin C cua blan đê tri thâm đc không c

Tran Thanh Sang B2014090

Sài kết hợp banlance trắng da vs banlance cấp ẩm dc k chị vs sau khi dùng srm thì sài thứ tự 2 loại ra sao ạ

Châu Nguyễn Ngọc

Chị ơi cho e hỏi vs ạ. E mới mua 1chai h.a của blance mà sao chất nó k trong suốt vậy ạ.Nó có màu hơi đục.chị cho e hỏi nó bình thường hay bất thường vậy chị

Hoàng Cầm Võ Nữ

Những sản phẩm này có thể dùng cho người mang thai đc k ạ

My Khanh

Thích c Trinh 😘😘😘😘

Lan Vũ

Làm thêm video review chân thật đi trih

Phạm Thảo

Serum vitamin C sd kết hợp với serum the ordinary niacinamai 10% đc ko á

Trần Hoàng Minh Huy

Chị ơi review giùm em tiêm kích trắng nội địa trung đi ạ. Em cảm ơn

Như Xuân Lê Phan

Chị ơi em dùng retinol vào buổi tối và vitamin c + B56 của lucenbase vào buổi sáng được không ạ

Truong Nguyen

Mong chị review hãng Chucos

kieu thuong doan bach

Chị ơi. E mong chị có video về Twinskin. E cũng muốn ng Việt dùng hàng Việt lắm, nhưng chưa thấy ai rv nên k dám xài

Chin Chin

Chị rv alpha butin của diornary đi ạ

thuylinh nguyen

Mong chị làm video về top retinol mà chị thích nhất

Phuc Huynh

Thích mấy clip sự thật quá chị oi. Làm nhiều clip về mấy hãng khác nữa nha chị

Hoàn Châu Ngọc Kim

chị ơi 14t mà da em kiểu dầu ở chỗ 2 cánh mũi và 0 có mụn có nên dùng serum 0 chị?